புதிய கல்வி கொள்கையில் இடம்பெறும் மும்மொழித் திட்டம் என்ன…? விளக்கம்

மத்திய அரசின் புதிய கல்விக் கொள்கை சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது. அதில் உள்ளூர் மொழி அல்லது தாய்மொழிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அதாவது, 5-ம் வகுப்பு வரை பயிற்று மொழி தாய்மொழியில் இருக்க வேண்டும், 8-ம்...
No More Posts