‘நில்லு, அப்புறம் சொல்லு…’ கடுமையான படிப்பும், பரீட்சையும் மாற்றத்தை கொண்டு வந்துவிடாது `ஜோஹோ’ ஶ்ரீதர் வேம்பு

முதலில் நம்மிடம் இருக்கும் நமது தாழ்வு மனப்பான்மையை போக்கவேண்டும். நம்மால் முடியும் என்ற தன்னம்பிக்கையை நாம் வளர்த்து கொள்ளவேண்டும். நமது மொழி மற்றும் கலாச்சாரம் ஆகியவற்றின் மீது நாம் நம்பிக்கை வைத்தால்தான் நாம் அடுத்த...
No More Posts