மத்திய தரைக்கடல் கூட்டங்கள்: இலையோர் அதிசாரப்பட்ட நிகழ்ச்சி

செப்டம்பர் 17 முதல் செப்டம்பர் 23 வரை நடந்த மத்தியதரைக் கடல் கூட்டம் ஒரு அதிசாரப்பட்ட நிகழ்ச்சி ஆகும். இந்த நிகழ்ச்சியில் அப்பகுதியில் உள்ள பலர் சந்திக்க வருகின்றனர். இந்த முயற்சியில் பங்கேற்கும் இளையோர் 25 முதல் 35 வயது வயதுள்ளவர்கள் பெர்மோ, துனிஸ், அலெப்போ, ஏதென்ஸ், சைப்ரஸ், ஒடெசா, டாங்கியர், அல்ஜியர்ஸ் மற்றும் பின்னர் வரும் சில நாடுகளின் இளையோர் 70 பேர் அப்பகுதியில் கலந்துகொள்ளுகின்றனர்.

இவர்கள் பெர்மோவின் சான்றாக இருந்து மத்திய தரைக்கடல் எல்லையில் நிகழ்ந்த இந்த முயற்சியில் பங்கேற்கின்றனர். இந்த கூட்டம் அமைதி, நல்லிணக்கம், பிறரன்புப் பணிகளுக்கான இடமாக மாற்றுகின்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பேச்சுக்குத் தொடர்பான அவையின் நேரங்களில் மரியன்னை மற்றும் லா கார்தே மலையில் ஒளியில் பவனியும் காணப்பட்டன. இவர்கள் பங்கேற்ற கடலை “நம்பிக்கையின் மொசைக்” அல்லது உறுதியான நம்பிக்கை என்ற தலைப்பில் அமைதி, நல்லிணக்கம், பிறரன்புப் பணிகளுக்கான இடமாக மாற்றுவது பற்றி சிந்திக்க இக்கூட்டம் அழைப்பு விடுகின்றது.

மேலும், இவர்கள் மத்திய தரைக்கடல் செயல்முறைக்கு மர்சேய்ல் கொடுக்கும் உற்சாகமான முயற்சியாக இது கருதப்படுகின்றது. இதன் மூலம், மத்திய தரைக்கடலின் நிலையை நிரூபிக்க பல நாடுகளின் இளையோர் 70 பேர் அப்பகுதியில் கலந்துகொண்டுள்ளனர்.

இது மத்தியதரைக் கடல் கூட்டம் அமைதியான நம்பிக்கைக்கான ஒரு நம்பிக்கையை உருவாக்க முடிந்தது, அதன் அடிப்படையில் இக்கூட்டங்கள் நடத்தப்படுகின்றன. பிரெஞ்சு மொழி பேசும் அணியாகவும், ஆங்கிலம் பேசும் அணிகளாகவும் இளையோர் பிரிக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சியில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த நம்பிக்கைகள் மத்தியதரைக் கடல் கூட்டத்திற்கு ஒரு உறுதியான அடையாளமாக உள்ளது.

இந்த முயற்சியில் பங்கேற்கும் இளையோர் ஒவ்வொரு இல்லத்திற்கும் திருத்தந்தையின் வார்த்தைகளை நாங்கள் கொண்டு சாட்சியாக இருக்கின்றோம். அவர்கள் தங்கள் அடையாளத்தையும், வேறுபாட்டையும் பிரதிபலித்து அதன் சான்றாக இருக்க இந்த நம்பிக்கைகள் வழியாக அழைக்கப்படுகின்றன.

மர்சேய்ல் மற்றும் மத்தியதரைக் கடல் தனிப்பட்ட வரலாற்றை பகிர்ந்துகொள்ளும் இந்த நிகழ்ச்சியில், பூமியின் துயரத்தின் அழுகையைக் கேட்பது அனைத்து பரிமாணங்களிலும் உரையாடல், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் புலம்பெயர்ந்த பிரச்சினைகள் போன்ற மூன்று தலைப்புக்களில் கலந்துரையாட இருக்கின்றனர். இதன் மூலம், இவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையையும் அதன் வரலாற்றையும் பிரதிபலித்து அதன் சான்றாக இருக்க இந்த நம்பிக்கைகள் அழைக்கப்படுகின்றனர் இளையோர். ஒவ்வோரின் வரலாற்றைப் பிரதிபலித்து சாட்சியாக இருக்க உங்கள் ஆதரவு உங்கள் வரலாற்றில் உண்டு இருக்கும்.